Etiquetes

, , ,

Il·lustració: Begoña R.M.

Fa uns mesos, en aquesta entrada, expressàvem els nostres dubtes respecte a l’oportunitat i l’efectivitat de la introducció dels dits referents emocionals en els equips d’atenció primària (EAP).

Passat ja algun temps des de la seva incorporació hem recollit l’opinió basada en algunes experiències per poder-hi seguir reflexionant. Cal dir que de moment s’observa una total heterogeneïtat quant al perfil acadèmic de les persones contractades, la seva vinculació amb l’EAP i el tipus de tasques que han decidit desenvolupar. Sense directrius que els orientin, cada referent fa el que millor pot i sap.

Es pot considerar que aquests primers mesos són una fase de contacte i coneixement de l’entorn sanitari i comunitari en el qual treballen, doncs, en general, desconeixen la realitat i no parteixen de formació específica ni experiència. Per tant, s’han de familiaritzar amb l’e-cap, entendre la dinàmica dels equips, identificar necessitats de suport als sanitaris, conèixer què s’ha fet o s’està fent en els diversos programes i activitats comunitàries, entrar en contacte amb els agents i els actius socials, etc.

La realitat i les activitats de l’atenció primària de salut són d’una alta complexitat i dificultat, manejables només des de l’experiència i d’allò que en podem anomenar «ofici», obtingut amb el temps i la reflexió. No es pot pretendre que persones acabades d’aterrar als equips puguin fer-se càrrec d’una tasca que no sols és complexa, sinó que tampoc està definida. En algunes situacions, després de mesos de manca de directrius i de no saber molt bé en què consistia la seva tasca, la mateixa persona amb funcions de referent emocional, ha renunciat al lloc de treball i s’ha traslladat a un nou àmbit laboral.

En algunes gerències s’ofereix formació a les persones referents en horari laboral (benvinguda sigui, però cal tenir en compte que la majoria d’infermeres s’han format per a les mateixes tasques fora de l’horari laboral, fins ara). Aquest fet ha ocasionat queixes i sensació de greuge que cau sobre un personal que ja està prou ferit.

L’activitat més present és la pràctica de grups psicoeducatius que representen una continuïtat dels grups conduïts per infermeria i treballadores socials, però ara substituint-les. Segons els equips, s’han posat en marxa grups de persones amb dolor crònic, grups de dol, de persones amb trastorn d’ansietat o d’ànim… Des d’infermeria s’opina que se’ls aparta de tasques que han dut a terme molt de temps i per a les quals s’han format (sovint, autoformat), i es percep que es valora poc la seva feina.

Un altre camp de substitució de tasques d’infermeria és el programa Salut i Escola, que en alguns equips ha passat a mans dels referents emocionals, com també altres activitats comunitàries.

D’entrada són ben rebuts els grups de suport als professionals dels equips, perquè poden donar resposta a la necessitat de crear espais de reflexió i suport per l’alta càrrega laboral i emocional a què estan sotmesos. Però les limitacions s’han manifestat aviat quan la referent, amb bona motivació però poc coneixement de les dificultats viscudes a l’AP, ha de fer suport a uns professionals que porten molts anys de professió i ofici. Ajudar en el patiment, el simple esgotament, el desànim, la ràbia, el col·lapse, el bloqueig mental, la desprofessionalització o la despersonalització (vegeu l’entrada El nostre patiment) ni és fàcil ni es pot fer en dos dies. Són tasques molt per sobre del seu perfil professional.

Malgrat que el programa estableix que no es faran teràpies individuals, en alguns casos s’estan fent, i fins i tot s’han produït derivacions a serveis de Salut Mental per part dels referents, sense que les direccions dels equips corregeixin aquestes pràctiques. La desorientació en les tasques és bastant comuna. Un altre exemple que ens ha arribat és la proposta de portar a espais comunitaris (de participació de veïnat, entitats públiques i del tercer sector…) casos individuals per fer-ne un abordatge compartit.

En general s’observa molt bona predisposició, i s’ha d’entendre que en cap cas es vol fer una crítica a les persones contractades, que s’esforcen a establir bona comunicació amb l’equip i una integració progressiva en les seves dinàmiques. El problema el veiem en el programa en si.

La reflexió sobre els primers temps d’incorporació dels referents emocionals corrobora els perills que apuntàvem en l’anàlisi inicial que vàrem fer entorn la nova figura:

  • Substitució dels referents de la persona (metgessa i infermera) en l’acompanyament del patiment emocional. Treballar amb un model teòric de fragmentació i substitució vs. el desitjat model de col·laboració amb tot l’equip i amb els referents clínics.
  • Desvinculació de l’EAP de l’orientació i les tasques comunitàries, perquè «ja hi ha qui se n’encarrega». Encara que el programa explicita el treball conjunt amb les professionals assistencials, pensem que aquest és un perill real.
  • Treballar per a la comunitat i no amb la comunitat, i no ser conscients de la impossibilitat de millorar els principals determinants socials des del sistema sanitari.
  • No definir correctament el perfil professional i les tasques i que passi a ser una figura desorientada, que badi sense saber què fer.
  • Reducció dels recursos econòmics per a les professions troncals de l’APS. De moment, bona part dels 300 M€ del pla d’enfortiment van destinats als nous perfils i es contemplaran dins l’insuficient 17% dels pressupostos del 2022.

Atesa la difícil situació dels equips, els referents de benestar emocional poden ser vistos com una esperança d’alleujament d’algunes tasques a les quals és difícil arribar. Però tenim molts dubtes sobre si aquesta era la millor manera de reforçar els equips. Encara pensem que hagués estat molt millor destinar els recursos a garantir les plantilles de les professions indispensables: metgesses, infermeres, treballadores socials, TCAI, i administratives. D’entrada han passat tres mesos d’adaptació i escassa activitat, que no han descarregat en absolut les agendes. El pretès «enfortiment de l’AP» no es veu per enlloc. D’altra banda, no podem obviar que la crisi de malestar emocional que està patint la societat no té causes individuals, sinó socials, perquè el sistema econòmic i cultural del capitalisme és una màquina de generar malestar.

Malgrat algunes aportacions valuoses a nivell «micro», cal fer una mirada «macro» per valorar riscos i beneficis. Per exemple, què suposarà que infermeria deixi de fer grups psicoeducatius o activitats comunitàries? Com impactarà aquest fet en la pràctica assistencial, en la comprensió de la globalitat de la persona i dels condicionants de la seva salut? Tindrem infermeres i equips més clínics (o sigui, més «bio») amb menys visió psicosocial? Quin serà el resultat en salut? I també, quin és el cost-oportunitat del programa? En quin marc teòric de dimensions de l’AP se sustenta?

Cal fer i respondre aquestes preguntes i no quedar-nos en valoracions de satisfacció i de procés ni en objectius circumstancials (per exemple, donar la idea a la població que s’està fent alguna cosa).

Reclamem una avaluació del programa de caràcter global, que inclogui indicadors de resultats abans no sigui consolidat i mantingut en el temps.