Etiquetes

, ,

No hi ha cap mes que les revistes científiques no publiquin algun article confirmant els beneficis de la longitudinalitat pròpia de l’atenció primària sobre la salut de les persones. Tot i que aquests beneficis són molt més rellevants que els obtinguts i publicats en estudis que ocupen espais en mitjans de comunicació generalista, els beneficis “només” d’una relació terapèutica per tot i durant tota la vida, no apareixen mai a la premsa. Tampoc determinen decisions polítiques i de gestió encaminades a preservar i potenciar la longitudinalitat que només una atenció primària forta i amb poder real dins del sistema sanitari pot oferir.

A continuació algunes de les referències bibliogràfiques dels darrers mesos que demostren l’impacte positiu de l’atenció primària en disminuir mortalitat, millorar l’ús del sistema sanitari i disminuir inequitats en salut.

  • Baker R, Freeman GK, Haggerty JL, Bankart MJ, Nockels KH. Primary medical care continuity and patient mortality: a systematic review. Br J Gen Pract. 2020 Aug 27; 70 (698): e600-e611. link

Revisió sistemàtica que pretén analitzar la força de l’associació entre continuïtat de cures i mortalitat a l’atenció primària de la salut (APS) i esbrinar els mecanismes causals d’aquesta associació. Es van incloure 13 estudis observacionals, en 9 dels quals es va trobar un efecte protector estadísticament significatiu de la longitudinalitat en relació amb la mortalitat. Els possibles mecanismes pels quals això succeeix podrien ser una major responsabilitat del professional referent, el seu coneixement profund del pacient i la confiança establerta. Els autors conclouen que caldrien polítiques per potenciar la longitudinalitat a l’APS perquè actualment va en descens. Resum publicat a: 7SETmanal. Gerència Atenció Primària Barcelona Ciutat ICS

  • Sabety AH, Jena AB, Barnett ML. Changes in Health Care Use and Outcomes After Turnover in Primary Care. JAMA Intern Med. 2021;181(2):186–194. link

Estudi de cohorts dels Estats Units que conclou que la pèrdua del metge o metgessa de família de referència es va associar a un menor ús de l’atenció primària i un increment de l’atenció a l’atenció especialitzada focal i a urgències. Trencar la longitudinalitat pot tenir un impacte negatiu en els resultats de salut i en l’ús futur de l’atenció primària.

  • Hone T, Saraceni V, Medina Coeli C, Trajman A, Rasella D, Millett C, Durovni B. Primary healthcare expansion and mortality in Brazil’s urban poor: A cohort analysis of 1.2 million adults. PLoS Med. 2020 Oct 30;17(10):e1003357. link

Estudi de cohorts fet al Brasil amb una població urbana. L’ús de l’atenció primària es va associar a disminució de mortalitat, especialment en minories i grups socioeconòmicament desafavorits. Un increment de la inversió en atenció primària pot millorar els resultats en salut i reduir les inequitats en salut de les poblacions urbanes pobres d’arreu.

Al FoCAP hem insistit en diversos posts (1, 2) a donar arguments científics que posen de relleu la importància i els beneficis de la longitudinalitat. Seguirem defensant un sistema sanitari públic, universal i primarista perquè les evidències s’entossudeixen a dir que aquest model és bo per la salut de les persones, especialment de les més vulnerables, i pel funcionament de tot el sistema sanitari.