Etiquetes

, , , ,

El mes de juliol es va signar l’acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de l’Institut Català de Salut (ICS) pel qual s’estableix un concurs de trasllat obert i permanent que facilita la mobilitat geogràfica del personal. Es refereix als processos de mobilitat voluntària, coneguts com a concursos de trasllat. Ha estat signat per representants de l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals presents a la mesa (Metges de Catalunya, CCOO, UGT i SATSE). Es tracta d’un concurs de trasllat obert i permanent que s’aplicarà per cobrir les vacants que es vagin generant a partir d’una convocatòria única que mantindrà la seva vigència en el temps i en el qual hi poden participar treballadors de tot el Sistema Nacional de Salut; afectarà totes les categories professionals llevat el personal facultatiu especialista d’hospital o les places amb funcions de comandament.

Per als llocs de treball a l’atenció primària (AP) especifiquen uns perfils propis d’infermeria: infermeria clínica territorial, infermeria pediàtrica, infermeria d’urgències/triatge CUAP, infermera gestora de casos i infermera de PADES. Incomprensiblement no es contempla el perfil d’infermeria familiar i comunitària (IFiC), malgrat el reconeixement de l’especialitat des de fa anys. En canvi, s’estableix una puntuació addicional per a la cobertura dels llocs d’infermeria d’equip d’atenció primària (EAP) de fins a 20 punts que es pot obtenir mitjançant: el títol d’especialista en IFiC o de pediatria (10 punts), la formació acreditada específica en IFiC de 100 hores (10 punts), el coneixement de l’eCAP (10 punts) o l’experiència en EAP (10 punts).

L’acord ha estat criticat per la taula infermera d’atenció primària (TIAP) perquè considera que el fet d’equiparar una formació de 100 hores amb un títol d’especialista de dos anys, menysté la formació que és necessària per a la seva obtenció i la qualificació professional de les infermeres especialistes en el primer nivell assistencial, així com també infravalora l’impacta que això pot tenir en les persones ateses.

La Llei 44/2003, de 21 de novembre sobre l’ordenació de les professions sanitàries i el Reial Decret 450/2005, de 22 d’abril sobre les especialitats d’infermeria va representar un gran avanç en la professió infermera, doncs va obrir la porta a un model d’especialitats, on la d’IFiC es considera clau per a la qualitat de l’AP. És evident que si es forma en una especialitat per exercir en un lloc de treball, ningú hauria de poder optar-hi sense la titulació requerida.

El treball de les infermeres a l’AP és molt diferent del que es fa en un centre hospitalari: són infermeres especialistes en la cura de les persones, famílies i comunitats, amb una mirada biopsicosocial i de l’entorn, que atenen de manera autònoma, i compartida amb altres professionals, la salut del seus pacients en tot el seu cicle vital. També en les diferents etapes i aspectes d’aquest continuu assistencial, com ara la promoció de la salut, la prevenció i cura de la malaltia, el seguiment i la rehabilitació. Infermeres que saben l’important que és escoltar, conèixer els seus pacients, la relació de confiança que s’estableix entre ells, el manteniment d’aquesta relació al llarg del temps, arribar als que més necessiten ajuda, conèixer l’entorn social i cultural on treballen, o ajudar a morir amb dignitat.

Fins l’actualitat, els concursos oposició de l’ICS no han considerat l’especialitat d’IFiC una condició necessària per optar a una plaça d’equip d’atenció primària (EAP). Amb motiu del concurs de trasllat del 2015 vàrem criticar que no hi hagués un perfil específic d’infermera d’AP i que no es valorés l’experiència de treball de moltes interines. Significa un pas endavant que ara, en l’actual concurs de trasllat, es valori l’experiència de treball en un EAP i s’atorgui una puntuació addicional pel títol de l’especialitat, però és del tot insuficient. I no és acceptable que s’equipari una especialitat que suposa dos anys d’estudis i pràctiques, a una formació de 100 hores. Aquest fet indica que no es valora prou el treball de la infermera d’AP, molt més complex, per cert, que el d’alguns perfils que sí es reconeixen; ni es dona valor a l’especialitat per part de l’administració ni per part dels sindicats signants. A més, representa un menyspreu per a les infermeres que s’han preparat per obtenir l’especialitat. A ningú no se li acudiria donar una feina de llevadora, per exemple, sense la formació necessària i acreditada.

Es preveu que una gran part de trasllats seran de les professionals d’infermeria hospitalària cap a l’atenció primària, tal com ha passat en els darrers concursos de trasllat, el que fa pensar que es vol afavorir el traspàs d’infermeres d’hospital als EAP, cosa totalment lícita sempre que es compti amb la formació suficient. Quan no es així, es poden produir disfuncions en els EAP, llargs períodes d’aprenentatge després de la incorporació i, fins i tot, frustració en veure que la realitat de l’AP no s’ajusta a les expectatives que van motivar el trasllat.

A la manca de reconeixement de l’IFiC i a l’escassa importància que es dóna a l’AP, respon l’oferta que algun sindicat (com a mínim CCOO) fa a la seva afiliació d’un curs de 100 hores, dirigit a infermeres hospitalàries que optin a places de l’AP i que els donarà els mateixos punts que l’especialitat. Entenem que els sindicats signants fan un flac favor a les infermeres per l’acceptació en la mesa de negociació d’aquesta formació inferior a l’especialitat, i que CCOO en concret, no tan sols no defensa les professionals d’AP, sinó que actua amb oportunisme i falsedat al muntar un curs que titula «per a especialistes en infermeria familiar i comunitària», quan l’obtenció del títol de l’especialitat està regulat per un real decret i requereix dos anys de formació.

Des del FoCAP volem expressar el nostre rebuig als criteris de puntuació del concurs de trasllat per a infermeria d’AP i a aquesta oferta formativa. Volem dignificar l’AP i les infermeres d’AP i volem obtenir el ple reconeixement de l’especialitat d’IFiC. Com a signants del posicionament de la TIAP demanem al Departament de Salut la creació de les categories professionals i la seva vinculació als llocs de treball.