Etiquetes

, , , ,

Esta entrada está traducida al castellano, la podeis encontrar al final.

La prescripció de repòs laboral, incapacitat temporal (IT) és una tasca quotidiana de les metgesses de família a casa nostra. Ningú millor que qui treballa a la capçalera dels pacients (metgesses i infermeres de família) per determinar quan, des del punt de vista clínic, convé que la persona descansi de les seves tasques laborals.

Però les seves implicacions socials i econòmiques i la forma actual de fer-ho, provoquen que les metgesses de família la visquin com una tasca desagradable.

Les metgesses de família que, juntament amb els pacients, haurien de ser les protagonistes d’aquesta prescripció de repòs, sovint són menystingudes.

Veiem alguns exemples de situacions disfuncionals en l’abordatge de la incapacitat temporal a casa nostra, tot intentant oferir solucions alternatives molt més racionals i acurades:

“M’he agafat la baixa”

Aquesta popular expressió denota la creença de que la decisió d’estar o no de baixa laboral és pròpia del mateix pacient. De fet, mai és legalment així: és la seva metgessa de família qui la signa i se’n fa responsable.

Però…, les dites populars sovint tenen la seva raó de ser…

Moltes baixes laborals, curtes, de pocs dies, són motivades per petits problemes de salut (refredat, grip no complicada, gastroenteritis, lumbàlgia mecànica aguda…) en els que l’atenció sanitària (i menys per part del metge) poc aporta. Són problemes de salut en els que l’autocura és essencial. Ni tan sols la valoració mèdica aporta objectivitat a la decisió d’anar o no a treballar: amb quin criteri clínic objectiu pot decidir la metgessa que una persona que diu tenir diarrea no està en condicions d’anar a treballar….? (heu vist mai a cap metgessa de família comptabilitzant les vegades que un pacient ha hagut d’anar de ventre?).

Seria molt raonable, estalviaria iatrogènia i visites innecessàries i promouria l’autocura i l’autoresponsabilització que el propi pacient, com ja es fa en altres països, fes una autodeclaració de baixa laboral enlloc d’obligar-lo a anar al seu centre d’atenció primària per a malestars o malalties banals i de curta durada (fins a 3-5 dies, per exemple). Aquesta senzilla mesura tindria un gran impacte en la disminució de demanda innecessària en els centres d’atenció primària i ajudaria a desaprendre un costum que la necessitat d’IT ha fet arrelar: que qualsevol problema de salut, per banal que sigui, necessita d’atenció sanitària.

En el sentit de fer desaparèixer l’obligatorietat de certificació mèdica per a ITs de curta durada, es va fer arribar al Congrés de Diputats la petició ”Descolapasar los centros de atención primaria”.

“Valori si el pacient podria ser donat d’alta”

Arribar a la consulta i trobar-se un avís d’aquest tipus (generat per les companyes de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) és una de les formes més agradables de començar una jornada laboral. Generalment, l’avís és provocat per una intervenció de la corresponent mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (MATEPSS) que, veient que la baixa s’allarga, intenta aturar-la. Sovint els professionals de la MATEPSS no s’han dirigit mai prèviament per escrit a la metgessa de família; podria ser fins i tot que inicialment deneguessin assumir la incapacitat temporal com a secundària a un fet laboral i li hagin demanat (verbalment, a través del propi pacient) informes. La petició de valoració de l’alta de l’ICAM ve induïda pels informes que emet la MATEPSS i que la metgessa de família ni coneix.

És aquesta una de les situacions que impacten directament al cor i a l’orgull professional. Soc jo, metgessa de família, qui ha signat la prescripció d’incapacitat temporal i qui l’ha anat valorant (i fent-se responsable) en els diversos informes de confirmació a que la llei m’obliga. I ara un professional extern (sovint mal identificat i que no ha vist mai el pacient), em deixa un missatge a la història clínica del pacient (!?) i em recomana (a instàncies d’un tercer amb evidents conflictes d’interès: MATEPSS) que valori donar l’alta… M’està dient que he fet una baixa laboral mal indicada? Em diu que no estic fent un acurat seguiment del pacient? I si així fos (o en els casos en que això fos així) les actuacions haurien de ser d’altres tipus, no?

En aquesta situació es posen en evidència múltiples disfuncions en la gestió de la incapacitat temporal:

És un bon moment per replantejar-se moltes qüestions al respecte:

  • El paper de les MATEPSS en la salut laboral i en les incapacitats temporals en general. Cal un sol actor protagonista, proper, coneixedor de la realitat i sense conflictes d’interessos en el tema: la metgessa de família.
  • Evitar l’ús de la història clínica per part de l’ICAM: a més de ser insostenible des del punt de vista ètic i deontològic, s’ha demostrat inútil (com era d’esperar) ja que les companyes de l’ICAM segueixen reclamant informes a les metgesses de família. Una comunicació electrònica àgil entre l’atenció primària i l’ICAM seria una millor solució.
  • Cal confiar, com a principi, en la correcta actuació de les metgesses de família: no demanar-los informes sense justificació, no qüestionar sistemàticament les seves indicacions d’incapacitat temporal simplement perquè un tercer (MATEPSS) ho demana. I, en cap cas, convertir-les en “escrivents” de decisions (baixes o altes) que prenguin altres professionals (ICAM).

“A la mútua d’accidents diuen que això no és produït per la feina!”

L’altra cara de la moneda de l’actuació de les MATEPSS: pacient que pateix un accident laboral que empitjora una situació prèvia i es remet al seu capçalera, o aquell que porta anys treballant en un mateix tipus de feina i presenta lesions compatibles amb una malaltia laboral (per exemple un túnel carpià o una epicondilitis) i, sovint verbalment, se li indica que “li ha de fer la baixa el seu metge”. Situacions sobre les que ciutadans i professionals sovint no reclamen, coneixedors del calvari d’actuacions que caldria fer i de les poques possibilitats d’èxit. Aquesta situació és socialment injusta i, a més, sobrecarrega de demandes innecessàries a l’atenció primària de salut.

Pertocaria una actuació més àgil i acurada en les determinacions de contingència, amb sancions a les MATEPSS que sistemàticament deneguin actuacions que els corresponguin. O, essent més agosarats…, pertocaria plantejar que tota l’atenció, laboral o no, i les indicacions d’incapacitat temporal, fos a càrrec del Sistema Nacional de Salut (rebent, és clar, els recursos que ara gestionen altres)

“Se’m fa feixuc seguir treballant amb aquesta panxa”

La manca d’informació de les dones i les professionals d’AP, les pressions empresarials, i també a treballadores de la mateixa administració (especialment del Departament d’Ensenyament) provoquen a la pràctica, encara ara, que el dret a permís retribuït per risc durant l’embaràs tingui moltes limitacions per a ser efectivament una realitat. D’aquest tema en vàrem parlar extensament en una altra ”Prestació de risc durant l’embaràs, un dret ocultat”.

La IT “nostra” de cada dia… dona per aquestes situacions rocambolesques i per a unes quantes més.

Totes elles carreguen innecessàriament la feixuga agenda de les metgesses de família i les fan sentir poc valorades professionalment.

 

LA IT NUESTRA DE CADA DÍA

La prescripción de reposo laboral o incapacidad temporal (IT) es una tarea cotidiana de las médicas de familia. Nadie mejor que quien trabaja en la cabecera de las pacientes (médicas y enfermeras de familia) para determinar cuándo, desde el punto de vista clínico, conviene que la persona descanse de sus tareas laborales. Pero sus implicaciones sociales y económicas y la forma actual de hacerlo provocan que las médicas de familia la vivan como una tarea desagradable. Las médicas de familia que, junto con las pacientes, tendrían que ser las protagonistas de esta prescripción de reposo, a menudo son ninguneadas.

Veamos algunos ejemplos de situaciones disfuncionales en el abordaje de la incapacidad temporal en nuestro día a día, intentando ofrecer soluciones alternativas mucho más racionales y cuidadosas:

Me he cogido la baja”

Esta popular expresión denota la creencia de que la decisión de estar o no de baja laboral corresponde a la propia paciente. De hecho, nunca es legalmente así: es su médica de familia quien la firma y se hace responsable.

Pero…, los dichos populares a menudo tienen su razón de ser…

Muchas bajas laborales, cortas, de pocos días, son motivadas por pequeños problemas de salud (resfriado, gripe no complicada, gastroenteritis, lumbalgia mecánica aguda…) en los que la atención sanitaria (y menos por parte de la médica) poco aporta. Son problemas de salud en los que el autocuidado es esencial. Ni siquiera la valoración médica aporta objetividad a la decisión de ir o no a trabajar: ¿con qué criterio clínico objetivo puede decidir la médica que una persona que dice tener diarrea no está en condiciones de ir a trabajar? (¿Habéis visto alguna vez a una médica de familia contabilizando las veces que una paciente ha tenido que ir de vientre?).

Sería muy razonable, ahorraría iatrogenia y visitas innecesarias y promovería el autocuidado y la autorresponsabilización que la propia paciente, como ya se hace en otros países, hiciese una autodeclaración de baja laboral en lugar de obligarla a ir a su centro de atención primaria para malestares o dolencias banales y de corta duración (hasta 3-5 días, por ejemplo). Esta sencilla medida tendría un gran impacto en la disminución de demanda innecesaria en los centros de atención primaria y ayudaría a desaprender una costumbre que la necesidad de IT ha hecho arraigar: que cualquier problema de salud, por banal que sea, necesita de atención sanitaria.

En el sentido de hacer desaparecer la obligatoriedad de certificación médica para ITs de corta duración, se hizo llegar al Congreso de Diputados la petición ”Descolapasar los centros de atención primaria”.

“Valore si la paciente podría ser dada de alta”

Llegar a la consulta y encontrarse un aviso de este tipo (generado por las compañeras del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas -ICAM-) es una de las formas más agradables de empezar una jornada laboral. Generalmente el aviso es provocado por una intervención de la correspondiente mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) que, viendo que la baja se alarga, intenta pararla. A menudo las profesionales de la MATEPSS no se han dirigido nunca previamente por escrito a la médica de familia; podría ser incluso que inicialmente denegaran asumir la incapacidad temporal como secundaria a un hecho laboral y le hayan pedido (verbalmente, a través de la propia paciente) informes. La petición de valoración del alta del ICAM viene inducida por los informes que emite la MATEPSS y que la médica de familia ni conoce.

Es esta una de las situaciones que impactan directamente en el corazón y el orgullo profesional. Soy yo, médica de familia, quien ha firmado la prescripción de incapacidad temporal y quien la ha ido valorando (y haciéndose responsable) en los diversos informes de confirmación a que la ley me obliga. Y ahora una profesional externa (a menudo mal identificada y que no ha visto nunca a la paciente), me deja un mensaje en la historia clínica de la paciente (!?) y me recomienda (a instancias de un tercero con evidentes conflictos de interés: MATEPSS) que valore dar el alta. ¿Me está diciendo que he hecho una baja laboral mal indicada? ¿Me dice que no estoy haciendo un cuidadoso seguimiento de la paciente? Y si así fuera (o en los casos en que esto haya sido) ¿las actuaciones tendrían que ser otros tipos, no?

En esta situación se evidencian múltiples disfunciones en la gestión de la incapacidad temporal:

Es un buen momento para replantearse muchas cuestiones al respeto:

  • El papel de las MATEPSS en la salud laboral y en las incapacidades temporales en general. Hace falta un solo actor protagonista, próximo, conocedor de la realidad y sin conflictos de intereses en el tema: la médica de familia.
  • Evitar el uso de la historia clínica por parte del ICAM: además de ser insostenible desde el punto de vista ético y deontológico, se ha demostrado inútil (como era de esperar) puesto que las compañeras del ICAM siguen reclamando informes a las médicas de familia. Una comunicación electrónica ágil entre la atención primaria y el ICAM sería una mejor solución.
  • Hay que confiar, como principio, en la correcta actuación de las médicas de familia: no pedirles informes sin justificación, no cuestionar sistemáticamente sus indicaciones de incapacidad temporal simplemente porque un tercero (MATEPSS) lo pide. Y, en ningún caso, convertirlas en “escribientes” de decisiones (bajas o altas) que tomen otras profesionales (ICAM).

¡En la mutua de accidentes dicen que esto no es producido por el trabajo!”

La otra cara de la moneda de la actuación de las MATEPSS: paciente que sufre un accidente laboral que empeora una situación previa y se remite a su cabecera, o aquella que lleva años trabajando en un mismo tipo de trabajo y presenta lesiones compatibles con una enfermedad laboral (por ejemplo un túnel carpiano o una epicondilitis) y, a menudo verbalmente, se le indica que “le tiene que hacer la baja su médica”. Situaciones sobre las que ciudadanas y profesionales a menudo no reclaman, conocedoras del calvario de actuaciones que habría que hacer y de las pocas posibilidades de éxito. Esta situación es socialmente injusta y, además, sobrecarga de demandas innecesarias la atención primaria de salud.

Correspondería una actuación más ágil y cuidadosa en las determinaciones de contingencia, con sanciones a las MATEPSS que sistemáticamente denieguen actuaciones que le correspondan. O, siendo más osadas…, correspondería plantear que toda la atención, laboral o no, y las indicaciones de incapacidad temporal, fuera a cargo del Sistema Nacional de Salud (recibiendo, por supuesto, los
recursos que ahora gestionan otros).

“Se me hace pesado seguir trabajando con esta barriga”

La carencia de información de las mujeres y las profesionales de AP, las presiones empresariales, y también a trabajadoras de la misma administración (especialmente del Departamento de Enseñanza) provocan en la práctica, todavía hoy, que el derecho a permiso retribuido por riesgo durante el embarazo tenga muchas limitaciones para ser efectivamente una realidad. De este tema hablamos extensamente en ”Prestación de riesgo durante el embarazo, un derecho ocultado”.

La IT “nuestra” de cada día… da para estas situaciones rocambolescas y para unas cuantas más.

Todas ellas cargan innecesariamente la pesada agenda de las médicas de familia y las hacen sentir poco valoradas profesionalmente.