Etiquetes

, , , ,

Esta entrada se ha traducido a la lengua castellana, que podeis encontar a continuación.

Amb motiu del 8 de març “Dia internacional de les dones” hem volgut sumar-nos a les reivindicacions dels diferents col·lectius que lluiten per transformar la societat des del feminisme. Com a dones i treballadores del sistema sanitari us regalem aquest post que esperem que compartiu amb el vostre entorn.

La feminització de les professions sanitàries és un problema o una gran oportunitat? El passat mes de gener el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León va presentar un estudi demogràfic dels metges d’aquesta comunitat autònoma. En ell constataven que a totes les províncies, les dones representen dos terços dels professionals mèdics. El 65% del total en les professionals menors de 55 anys són dones, proporció que s’inverteix en les franges d’edat superiors a 55 anys (on el 64% són homes). Aquest fet, que es dóna en general en les professions mèdiques a totes les CCAA (2 de cada 3 col·legiats són dones) i en molts països (el 70% de les treballadores de la salut als EEUU són dones), no hauria tingut major transcendència si no fos perquè els señoros del Consejo assenyalaven la feminització de les professions mèdiques com un problema pels serveis sanitaris, causat per la tasca de cures que fem les dones, i els permisos per la criança dels fills.

Han estat moltes les veus que han criticat aquesta valoració, que d’altra banda sonen anacròniques, ja que obliden que cada vegada més els homes s’incorporen a les cures dels fills i assumeixen també les baixes per criança. Les mateixes veus denuncien que el problema no és la feminització sinó una societat que carrega el treball de cures sobre les dones, a més de la precarietat i la manca de polítiques de conciliació familiar de les empreses.

Aquest post però no vol estancar-se en aquestes crítiques, àmpliament comentades i documentades; pretén més aviat posar el focus en l’esperança i els aspectes positius que pel sistema sanitari i per l’atenció als pacients té la feminització de les professions sanitàries.

L’àmplia presència de dones a les institucions sanitàries és una realitat a la qual algunes autores anomenen canvi gendertransformative. Moltes veus afirmen que trencar la barrera de gènere en les organitzacions és sempre un fet positiu que beneficia a tothom perquè reflecteix la societat, introduint la diversitat i assegurant la justícia social. El fet d’incloure la diversitat de gènere en els equips de treball és molt beneficiosa perquè augmenta la creativitat, genera més idees i solucions als problemes, i els fa més flexibles, adaptables i resilients. Això condueix d’una banda a més èxit de les organitzacions, i de l’altra a desenvolupar un treball més científic, relacionat amb una major capacitat de reflexió i visió crítica.

Als sistemes sanitaris actuals predominen els valors masculins tant en la part assistencial com en la recerca. Es reprodueixen els valors culturals patriarcals i no és infreqüent que s’infantilitzi i tracti pitjor a les dones, siguin pacients o professionals. Es potencia i premia el concepte racional, objectiu, quantificable i mesurable, valorant-se molt per sobre del que és experiencial i narratiu. Sovint s’oblida que la medicina no és una ciència exacta i/o es menysté que la coneixença del que és vivencial esdevé quelcom indispensable pel dia a dia. Les dones vam ser callades pel sistema patriarcal durant segles, i només se’ns va permetre parlar d’experiències, de “coses de dones“, fet que ha contribuït que ens especialitzem en narratives emocionals i d’experiències, essent aquesta expertesa de gran valor en la clínica. D’aquesta manera, la presència de dones permet qüestionar aquest model, a més de donar altres enfocaments que sense cap dubte enriqueixen i milloren l’atenció a les persones.

I no acaba aquí. Si ens fixem en els avantatges que s’han descrit en la feminització de la professió mèdica, podem enumerar algunes de les millores concretes demostrades. Hi ha evidència que les metgesses seguim més les guies de pràctica clínica, apliquem més mesures preventives, som més empàtiques i utilitzem més un tipus de comunicació centrada en la persona, fem més i millors exploracions estandarditzades i donem més suport psicosocial que els nostres col·legues homes.

El que desconeixíem fins ara era que la pràctica clínica diferent proporcionada per les dones podia tenir implicacions en els resultats en salut, com ara en la mortalitat o en els ingressos hospitalaris. Un estudi fet per un equip d’investigació de l’Escola de Salut Pública de la Universitat de Harvard i recentment publicat, mostra que les persones grans hospitalitzades tractades per metgesses internistes, a l’alta tenen menys mortalitat i menys reingressos que les tractades per internistes homes. L’estudi s’ha realitzat sobre 1.583.028 d’hospitalitzacions de persones majors de 65 anys ingressades a hospitals dels EEUU. Demostra que si els metges es comportessin com les metgesses s’evitaria una mort cada 233 altes i un reingrés cada 182 altes hospitalàries. Conclouen, i remarquen com molt rellevant, que els resultats observats, després de controlar-los per la gravetat i la variabilitat de pacients i hospitals, només poden ser atribuïts a la pràctica diferent entre metgesses i metges.

Per concloure afirmen, com ja hem vist, que el canvi de gènere en les professions sanitàries és clau, no només per l’equitat i justícia social de les organitzacions sinó també per una millor atenció a les pacients. Però aquest canvi ha de ser visible també a les direccions i a tots els llocs on es prenen les decisions on encara actualment estem infrarepresentades. Ho expliquen molt bé la Blanca de Gispert en el seu article On són les dones en el món científic sanitari i les autores de Time for gender-transformative change in the health workforce, assenyalant que només el 25% de les organitzacions sanitàries mundials tenen paritat de gènere a nivells directius i aquest percentatge baixa al 20% si analitzem els seus òrgans de govern. La fotografia dels membres del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León n’és un bon exemple, posant de manifest que no només el canvi no ha arribat a les juntes dels Col·legis de metges sinó que les seves opinions negatives sobre la feminització de la professió requereixen una transformació de gènere tan necessària com urgent. Només així s’entendran els avantatges i beneficis que la professió mèdica sigui un reflex de la societat on vivim. Ens ho devem a nosaltres com professionals, per la salut de les pacients, i per la salut de tothom.

Tal com diuen la Myra Betron i col·legues, les dones estem cridades a ser claus del canvi dels sistemes sanitaris, “canvi que requereix una nova narrativa, que reconegui, amb justícia, a les dones en la salut mundial com a catalitzadores del canvi que condueix a la salut per a tothom”.

 

La feminización de las profesiones sanitarias crea una sociedad más justa y mejora los sistemas sanitarios

Con motivo del 8 de marzo “Día internacional de las mujeres” hemos querido sumarnos a las reivindicaciones de los diferentes colectivos que luchan para transformar la sociedad desde el feminismo. Como mujeres y trabajadoras del sistema sanitario os regalamos este post que esperamos que compartáis con vuestro entorno.

¿La feminización de las profesiones sanitarias es un problema o una gran oportunidad? El pasado mas de enero el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León presentó un estudio demográfico de los médicos de esta comunidad autónoma. En él constataban que en todas las provincias, las mujeres representan dos tercios de los profesionales médicos. El 65% del total en las profesionales menores de 55 años son mujeres, proporción que se invierte en las franjas de edad superiores a 55 años (donde el 64% son hombres). Este hecho, que se da en general en las profesiones médicas a todas las CCAA (2 de cada 3 colegiados son mujeres) y en muchos países (el 70% de las trabajadoras de la salud en los EE. UU. son mujeres), no habría tenido mayor trascendencia si no fuera porque los señoros del Consejo señalaban la feminización de las profesiones médicas como un problema para los servicios sanitarios, causado por la tarea de cuidado que hacemos las mujeres, y los permisos para la crianza de los hijos.

Han sido muchas las voces que han criticado esta valoración, que por otro lado suena anacrónica, puesto que olvida que cada vez más los hombres se incorporan al cuidado de los hijos y asumen también las bajas por crianza. Las mismas voces denuncian que el problema no es la feminización sino una sociedad que carga el trabajo de cuidados sobre las mujeres, además de la precariedad y la carencia de políticas de conciliación familiar de las empresas.

Pero este post no quiere estancarse en estas críticas, ampliamente comentadas y documentadas; pretende más bien poner el foco en la esperanza y en los aspectos positivos que para el sistema sanitario y para la atención a los pacientes tiene la feminización de las profesiones sanitarias.

La amplia presencia de mujeres en las instituciones sanitarias es una realidad a la cual algunas autoras denominan cambio gender–transformative. Muchas voces afirman que romper la barrera de género en las organizaciones es siempre un hecho positivo que beneficia a todo el mundo porque refleja la sociedad, introduciendo la diversidad y asegurando la justicia social. El hecho de incluir la diversidad de género en los equipos de trabajo es muy beneficiosa porque aumenta la creatividad, genera más ideas y soluciones a los problemas, y los hace más flexibles, adaptables y resilientes. Esto conduce por un lado a más éxito en las organizaciones, y por otro a desarrollar un trabajo más científico, relacionado con una mayor capacidad de reflexión y visión crítica.

En los sistemas sanitarios actuales predominan los valores masculinos tanto en la parte asistencial como en la investigación. Se reproducen los valores culturales patriarcales y no es infrecuente que se infantilice y trate peor a las mujeres, sean pacientes o profesionales. Se potencia y premia el concepto racional, objetivo, cuantificable y medible, y se valora muy por encima de lo que es experiencial y narrativo. A menudo se olvida que la medicina no es una ciencia exacta y/o se ningunea que el conocimiento de lo que es vivencial supone algo indispensable para el día a día. Las mujeres fuimos calladas por el sistema patriarcal durante siglos, y solo se nos permitió hablar de experiencias, de “cosas de mujeres“, hecho que ha contribuido a que nos especialicemos en narrativas emocionales y de experiencias, siendo esta pericia de gran valor en la clínica. De este modo, la presencia de mujeres permite cuestionar este modelo, además de dar otros enfoques que sin lugar a dudas enriquecen y mejoran la atención a las personas.

Y no acaba aquí. Si nos fijamos en las ventajas que se han descrito en la feminización de la profesión médica, podemos enumerar algunas de las mejoras concretas demostradas. Hay evidencia de que las médicas seguimos más las guías de práctica clínica, aplicamos más medidas preventivas, somos más empáticas y utilizamos más un tipo de comunicación centrada en la persona, hacemos más y mejores exploraciones estandarizadas y damos más apoyo psicosocial que nuestros colegas hombres.

Lo que desconocíamos hasta ahora era que la práctica clínica diferente proporcionada por las mujeres podía tener implicaciones en los resultados en salud, como por ejemplo en la mortalidad o en los ingresos hospitalarios. Un estudio hecho por un equipo de investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y recientemente publicado, muestra que las personas mayores hospitalizadas tratadas por médicas internistas, al alta tienen menos mortalidad y menos reingresos que las tratadas por internistas hombres. El estudio se ha realizado sobre 1.583.028 de hospitalizaciones de personas mayores de 65 años ingresadas a hospitales de los EE. UU. Demuestra que si los médicos se comportaran como las médicas se evitaría una muerte cada 233 altas y un reingreso cada 182 altas hospitalarias. Concluyen, y remarcan como muy relevante, que los resultados observados, después de controlarlos por la gravedad y la variabilidad de pacientes y hospitales, solo pueden ser atribuidos a la práctica diferente entre médicas y médicos.

Para concluir afirman, como ya hemos visto, que el cambio de género en las profesiones sanitarias es clave, no solo por la equidad y justicia social de las organizaciones sino también para una mejor atención a las pacientes. Pero este cambio tiene que ser visible también en las direcciones y en todos los lugares donde se toman las decisiones donde todavía actualmente estamos infrarrepresentadas. Lo explican muy bien Blanca de Gispert en su artículo On són les dones en el món científic sanitari y las autoras de Time for gender-transformative change in the health workforce, señalando que solo el 25% de las organizaciones sanitarias mundiales tienen paridad de género a niveles directivos y este porcentaje baja al 20% si analizamos sus órganos de gobierno. La fotografía de los miembros del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-León es un buen ejemplo, poniendo de manifiesto no solo que el cambio no ha llegado a las juntas de los Colegios de Médicos, sino que sus opiniones negativas sobre la feminización de la profesión requieren una transformación de género tan necesaria como urgente. Solo así se entenderán las ventajas y beneficios de que la profesión médica sea un reflejo de la sociedad donde vivimos. Nos lo debemos a nosotras como profesionales, por la salud de las pacientes, y por la salud de todo el mundo.

Tal como dicen la Myra Betron y colegas, las mujeres estamos llamadas a ser claves en el cambio de los sistemas sanitarios, “cambio que requiere una nueva narrativa, que reconozca, con justicia, a las mujeres en la salud mundial como catalizadoras del cambio que conduce a la salud para todo el mundo”.