Etiquetes

, ,

Imatge: PIxabay

Esta entrada está traducida a la lengua castellana, que podreis encontrar a continuación.

Fa tres anys del Reial Decret 954/2015 sobre Prescripció infermera aprovat pel govern del PP i rebutjat pels col·legis de la professió, associacions d’infermeria, comunitats autònomes, i altres, com vam explicar en la nostra entrada Rebutgem el Reial Decret sobre Prescripció Infermera. Fa pocs dies el Ministeri de Sanitat ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) un nou Reial Decret amb importants canvis pel que fa a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part de les infermeres, amb l’objectiu de donar la cobertura legal necessària en el desenvolupament de les competències infermeres.

Hem de felicitar totes les infermeres per aquest èxit, doncs per fi ha arribat la cobertura legal a la seva pràctica diària, la seguretat jurídica per la qual s’ha lluitat des de fa molt de temps. És una molt bona notícia tant per les infermeres com per les pacients. El nou RD reconeix la prescripció autònoma infermera, per la qual han demostrat suficient formació i capacitat al llarg dels anys.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona explica perfectament, en la seva pàgina web, quines són les modificacions del nou Reial Decret, que fonamentalment són:

 1. L’acreditació dels professionals es farà a càrrec de les Comunitats Autònomes i es requerirà un any d’exercici professional per poder tenir aquesta acreditació. Qui no compleix aquest requisit podrà fer una formació intensiva per poder aconseguir l’acreditació.
 2. Les infermeres podran prescriure:
  1. Productes sanitaris i medicaments que no necessitin recepta mèdica.

  2. Medicaments de prescripció mèdica que no requereixen un diagnòstic mèdic, com ara les vacunes tan infantils com de l’adult, material de cures, analgèsics, etc.

  3. Medicaments de prescripció mèdica que necessitin un diagnòstic i la prescripció mèdica. En aquests casos es seguiran els protocols establerts entre les professionals i les autoritats sanitàries. Hi ha dos anys de termini per validar els protocols per part de les administracions.

Però la modificació del RD no és el final del camí, falta que les infermeres siguin incloses en la Llei del medicament, tal com estan les metgesses, les podòlogues i les odontòlogues (professions amb facultat per a receptar medicaments subjectes a prescripció mèdica). Les infermeres som l‘única professió sanitària que no està inclosa a pesar de tenir formació farmacològica i cal seguir treballant per a la modificació de la Llei.

“El nou text apunta cap a una major seguretat jurídica futura per a les infermeres, però resta lluny d’establir una regulació ajustada a la pràctica real de les infermeres i els infermers, com hagués estat de desitjar”, tal com especifica el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

En referència als “protocols i guies de pràctica clínica i assistencial” (que ha d’elaborar de manera centralitzada la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salud), hi ha seriosos dubtes que puguin crear més obstrucció i burocràcia que ajuda. Doncs “no s’ajusta a la naturalesa descentralitzada del Sistema Nacional de Salud ni a les pràctiques dels equips assistencials de Catalunya en què es fonamenten les activitats prescriptores basades en els protocols i guies de pràctica clínica i assistencial elaborats amb la participació de metges i infermeres i fonamentades en el coneixement i la confiança recíproca en I’exercici de les competències respectives, en un marc de treball interdisciplinari i col·laboratiu”.

Aquest gran canvi jurídic ha d’anar unit a una major visibilització de la infermeria en els equips d’Atenció Primària, una major presència en les direccions dels equips, una major complementarietat de rols entre les metgesses i les infermeres per la gestió compartida de la demanda per diversos problemes de salut, i un major protagonisme de les infermeres en el seguiment de les pacients amb patologia crònica i atenció pal·liativa, tant al centre d’atenció primària com al domicili. Demandes reivindicades fa temps per amplis col·lectius d’infermeres, i també de metgesses.

Les aportacions de la infermeria per a la salut de la població i pel desenvolupament de l’APS són extraordinàries si se’ls dota de mecanismes per portar a terme totes les seves competències. La prescripció de fàrmacs i productes sanitaris n’és una, però n’hi ha moltes més, tal com vàrem expressar en el nostre document La infermeria familiar i comunitària: repte i oportunitat. Esperem que en un futur pròxim puguem veure més passes en aquest sentit.

ABRIENDO CAMINO CON LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

Hace tres años del Real Decreto 954/2015 sobre Prescripción enfermera aprobado por el gobierno del PP y rechazado por los colegios de la profesión, asociaciones de enfermería, comunidades autónomas y otras, como explicamos en nuestra entrada Rebutgem el Reial Decret de Prescripció Infermera. Hace pocos días el Ministerio de Sanidad ha publicado un nuevo Real Decreto con importantes cambios en cuanto a la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras, con el objetivo de dar la cobertura legal necesaria en el desarrollo de las competencias enfermeras.

Tenemos que felicitar todas las enfermeras por este éxito, pues por fin ha llegado la cobertura legal a su práctica diaria, la seguridad jurídica por la cual se ha luchado desde hace mucho tiempo. Es una muy buena noticia tanto para las enfermeras como para las pacientes. El nuevo RD reconoce la prescripción autónoma enfermera, para la cual han demostrado suficiente formación y capacidad a largo de los años.

El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona explica perfectamente, en su página web, cuáles son las modificaciones del nuevo Real Decreto, que fundamentalmente son:

 1. La acreditación de las profesionales se hará a cargo de las Comunidades Autónomas y se requerirá un año de ejercicio profesional para poder tener esta acreditación. Quien
  no cumpla este requisito podrá hacer una formación intensiva para poder conseguir la acreditación.
 2. Las enfermeras podrán prescribir:
  1. Productos sanitarios y medicamentos que no necesiten receta médica.
  2. Medicamentos de prescripción médica que no requieren un diagnóstico médico,
   como por ejemplo las vacunas tanto infantiles como del adulto, material de curas, analgésicos, etc.
  3. Medicamentos de prescripción médica que necesiten un diagnóstico y la prescripción médica. En estos casos se seguirán los protocolos establecidos entre
   las profesionales y las autoridades sanitarias. Hay dos años de plazo para validar
   los protocolos por parte de las administraciones.

Pero la modificación del RD no es el final del camino, falta que las enfermeras sean incluidas en
la Ley del medicamento, tal y como están las médicas, las podólogas y las odontólogas (profesiones con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica). Las
enfermeras somos la única profesión sanitaria que no está incluida a pesar de tener formación
farmacológica, y hay que seguir trabajando para la modificación de la Ley.

El nuevo texto apunta hacia una mayor seguridad jurídica futura para las enfermeras, pero resto lejos de establecer una regulación ajustada en la práctica real de las enfermeras y los enfermeros, como hubiera sido de desear”, tal y como especifica el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña.

En referencia a los “protocolos y guías de práctica clínica y asistencial” (que tiene que elaborar
centralizadamente la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud), hay serias dudas de que puedan crear más obstrucción y burocracia que ayuda. Pues “no se ajusta a la naturaleza descentralizada del Sistema Nacional de Salud ni a las prácticas de los equipos asistenciales de Cataluña en que se fundamentan las actividades prescriptoras basadas en los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial elaborados con la participación de médicos y enfermeras y fundamentadas en el conocimiento y la confianza recíproca en el ejercicio de las competencias respectivas, en un marco de trabajo interdisciplinario y colaborativo”.

Este gran cambio jurídico tiene que ir unido a una mayor visibilización de la enfermería en los equipos de Atención Primaria, una mayor presencia en las direcciones de los equipos, una mayor complementariedad de roles entre las médicas y las enfermeras por la gestión compartida de la demanda por varios problemas de salud, y un mayor protagonismo de las enfermeras en el seguimiento de los pacientes con patología crónica y atención paliativa, tanto al centro de atención Primaria como al domicilio. Demandas reivindicadas hace tiempo por amplios colectivos de enfermeras, y también de médicas.

Las aportaciones de la enfermería para la salud de la población y para el desarrollo de la APS
son extraordinarias si se las dota de mecanismos para llevar a cabo todas sus competencias. La prescripción de fármacos y productos sanitarios es una, pero hay muchas más, tal como expresamos en nuestro documento La infermeria familiar i comunitària: repte i oportunitat. Esperamos que en un futuro próximo podamos ver más pasos en este sentido.