Etiquetes

, , , , , , , ,

salud-en-crisisLa Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)  ha publicat el seu informe anual, dedicat aquesta vegada a Crisis económico-financiera y salud en España. Evidencia y perspectivas. Informe SESPAS 2014
L’informe, que està dividit en 5 parts, aporta moltes dades que relacionen clarament la crisi i les polítiques s’austeritat amb pitjors nivells de salut, sobretot en col.lectius més vulnerables.
En la primera part es defineix el context de la crisi espanyola, es revisa l’evidència d’altres crisis i s’analitzen les amenaces a la independència de les polítiques de salut pública
La segona part se centra en l’impacte de la crisi sobre els determinants estructurals de la salut i sobre les desigualtats socials en salut.
La tercera part analitza els canvis en el sistema de salut: marc normatiu, oferta, accés i utilització dels serveis sanitaris.
La quarta part analitza l’evidència sobre l’impacte de la crisi en la salut i els estils de vida, i proposa un sistema d’indicadors per a la vigilància d’aquests impactes
Finalment, la cinquena part aborda els casos específics de poblacions vulnerables: infància, persones grans i  població immigrant.

En destaquem algunes conclusions:

. Hi ha evidència de la relació de la crisi amb la salut de la població i amb les  desigualtats en salut, en especial la referida a la salut mental, la mortalitat i la salut reproductiva.

. S’ identifiquen grups de població que son més vulnerables als efectes de la crisi: les persones sense feina, els immigrants (en especial els que estan en situació irregular) persones grans i persones amb ingressos baixos.

. Les respostes polítiques sobre com gestionar les crisis són l’aspecte determinant per mitigar o magnificar els impactes negatius en la salut i en les desigualtats en salut.

. Les retallades en polítiques socials i en el sistema sanitari, no han tingut en compte l’evidència existent i en molts casos les decisions preses  van en sentit oposat  a l’evidència disponible.