Etiquetes

, , ,

imagesEscrit del Dr. Antoni Agustí, d’Olot, denunciant l’absurd requeriment de certificats mèdics per part de l’administració pública:

Fa una setmana el Departament d ´Ensenyament  ha obert un  termini perinscriure´s a la Borsa de Treball  en el qual, entre altres requisits es demana als interessats un certificat mèdic en el qual es faci constar l´aptitud  del professional per la plaça a la que vol optar.

“6.- Certificat mèdic ordinari i actualitzat acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i
l’especialitat a què s’opta” ( Documentació justificativa del requisits)

La demanda de diversos certificats de salut  i altres  documents no relacionats amb l´activitat asistencial pròpia de la consulta d´atenció primària ha estat un tema de polèmica i debat des de fa molts anys. Per motius de responsabilitat civil, la meva institució, ICS, fa anys va emetre una normativa en la qual  s ´acordava  que els certifcats d´aptitud per la pràctica esportiva no entraven en la cartera de serveis  de l´Atenció Primària i que per  tant no estaven cobertes per la pòlissa d´assegurances de responsabilitat civil, la qual cosa va servir per  recolzar, davant dels usuaris, la negativa a signar les  fitxes de les federacións esportives  que eren únicament
una cortina burocràtica per amagar la precarietat de la pràctica esportiva no professional a Catalunya.

La majoria de certificacions  amb finalitat burocrática demanades per organismos no oficials o  de la administració local han  disminuit de manera important. L´excepció continua sent, paradoxalment,  l´ administració autonòmica,  les convocatòries dels diferents  departaments de la Generalitat .

Fa 4 anys, desprès de les importants nevades que van trinxar nombrosos boscos de Catalunya, el Departament de Medi Ambient  va fer una convocatòria, per treball temporal netejant boscos , on es demanava un certifcat d´aptitud, tot i  exigint  una redacción concreta  del contingut del certificat. Recordo que es va parlar amb la Direccó de Primària de l´ICS a Girona perquè des de la Institució i el Departament de Salut es demanés als diferents departaments que modifiquessin aquestes exigències  en la redacció d´un certificat, que com és lògic.  la redacció i el contingut del qual ha  de quedar a criteri del signant.

Cap altre professió hauria tolerat aquest menspreu durant tants anys, mal símptoma quan  es reivindica davant la societat el paper bàsic de la primària . Malhauradament  aquesta nova convocatòria posa de manifest  la poca consideració de les Institucions cap el nostre col.lectiu
professional i també l’escassa implicaciò, més enllà de profusa i barroca retòrica, dels nostres representants professionals (Societats, sindicats i el mateix Col.legi).

M´ estic negant a  certificar la aptitud professinal d´aquestcol.lectiu,  exposant l´estat de salut físic  i psíquic dels pacients dels qual sóc  metge. He intentat aquets darrers dies  parlar  telefónicamente   amb responsables s del Departament d´Ensenyament, tant a la seu de Girona
com de Barcelona,  el sentit d´aquesta absurda demanda que suposa una càrrega burocràtica pels professionals sanitaris i  enrenous cap un col.lectiu professionalment vulnerable. Cap resposta  concreta, la invitació  a no signar si no hi  estic d´acord i enviar als interessats a  un centre privat de reconeixements.

M´agradaria  el posicionament ,  com ha passat en altres  cominitats autònomes , Madrid i Aragó,  de les societats de metges de primària, dels Col.legis de Metges i també dels sindicats , fins i tot els d´Ensenyament  devant d´aquest , aparenmentment problema menor, però que té una transcendència en l´autoestima i el respecte  del “doliente ” col.lectiu d´atenció primària.

Antoni Agustí Martí. Metge   de Familia, ABS Olot .

Anuncis