Propostes per a l’ús adequat i eficient dels medicaments a Catalunya

Firma el document:

Jordi Vilaseca Canalsa
Jordi Espinàs Boqueta
Eduard Diogène Fadinib
Dolors Rodríguez Cumplidob
Carmen Asensio Ostosb

aMetges de família
b Farmacòlegs clínics

Anuncis